МКБ Юнионбанк MKB YUnionbank
ЕИК/ID: 831596033

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията МКБ Юнионбанк (ЕИК: 831596033)
Events with persons connected to the company MKB YUnionbank (ID: 831596033)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831596033)
Към 2019-08-23 20:14:50 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-08-23 20:14:50 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-02-14 17:30:42Юнионбанк
YUnionbank
TransformingCompany
2014-02-14 17:30:42ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
PARVA INVESTITSIONNA BANKA
Successor703
2013-11-22 09:44:36Минка Николова Тюфекчиева-Михайлова
Minka Nikolova Tyufekchieva-Mihaylova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-10-24 16:55:43Юнионбанк ЕАД
YUnionbank EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-10-11 19:32:09Павел Петров Яначков
Pavel Petrov YAnachkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-10-11 19:32:09Милка Димитрова Тодорова
Milka Dimitrova Todorova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-10-11 19:32:09Павел Петров Яначков
Pavel Petrov YAnachkov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-10-11 19:32:09Милка Димитрова Тодорова
Milka Dimitrova Todorova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-10-11 19:32:09Божидар Михайлов Тодоров
Bozhidar Mihaylov Todorov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-10-11 19:32:09Неделчо Василев Неделчев
Nedelcho Vasilev Nedelchev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-10-11 19:32:09Първа инвестиционна банка АД
Parva investitsionna banka AD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-10-11 19:32:09Делчо Петров Кръстев
Delcho Petrov Krastev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-10-11 19:32:09ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
PARVA INVESTITSIONNA BANKA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-07-29 16:49:02МКБ Юнионбанк
MKB YUnionbank
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2013-07-29 16:49:02МКБ Банк Зрт. (MKB Bank Zrt.)
MKB Bank Zrt. (MKB Bank Zrt.)
УНГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-03-05 15:43:39МИХАЕЛ ШМИТЛАЙН
MIHAEL SHMITLAYN
ГЕРМАНИЯSupervisor
2012-11-26 11:49:03ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТРИФОНОВ
VASIL ALEKSANDROV TRIFONOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-10-31 16:21:12ЛАСЛО БАЛАШИ
LASLO BALASHI
УНГАРИЯSupervisor
2012-05-28 12:20:31АКОШ БАРТА
AKOSH BARTA
Supervisor
2012-05-28 12:20:31ИМРЕ ЕНДРЕ БАЛОГ
IMRE ENDRE BALOG
Supervisor
2012-05-28 12:20:31ШАНДОР САЛАЙ
SHANDOR SALAY
Supervisor
2012-05-28 12:20:31РОЛАНД ХАЙНЦ МИШО
ROLAND HAYNTS MISHO
ГЕРМАНИЯSupervisor
2011-11-15 12:33:42СТОЯН ИЛИЕВ БОЗВЕЛИЙСКИ
STOYAN ILIEV BOZVELIYSKI
BranchManagers
2011-08-12 16:32:30РОЛАН ХАЙНЦ МИШО
ROLAN HAYNTS MISHO
ГЕРМАНИЯSupervisor
2011-05-28 09:46:23МКБ Юнионбанк АД
MKB YUnionbank AD
SubjectOfActivity
публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.В изпълнение предмета на своята дейност, банката извършва и следните търговски сделки: 1.Извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 2.Издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове, и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3.Приемане на ценности на депозит; 4.Дейност като депозитарна или попечителска институция; 5.Финансов лизинг; 6.Гаранционни сделки;7.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:А)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитнисертификати и други извън случаите по т,8; Б)чуждестранна валута и благородни метали;В)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т,8; 8.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал.2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; 9.Парично брокерство;10.Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 12.Издаване на електронни пари; 13.Придобиване и управление на дялови участия; 14.Отдаване под наем на сейфове;15.събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 16.други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка(БНБ).
2010-02-23 10:50:41МКБ Юнионбанк АД
MKB YUnionbank AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ, БАНКАТА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ:1.ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 01.11.2009Г.-ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ.2.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, КРЕДИТНИ ПИСМА),ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.1;3.ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4.ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;5.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС:а)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ,ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8;б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНЕ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8;8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;9.ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10.КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И ДРУГИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;11.ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ФАКТОРИНГ);12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФИВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15.ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (БНБ).
2009-11-18 17:11:05СТОЯН ИЛИЕВ БОЗВЕЛИЙСКИ
STOYAN ILIEV BOZVELIYSKI
BranchManagers
2009-11-18 15:11:15ЮЛИЯ ТОДОРОВА ХАДИ, ; РАДОСЛАВ СИМЕОНОВ ВЕЛКОВ
YULIYA TODOROVA HADI, ; RADOSLAV SIMEONOV VELKOV
BranchManagers
2009-10-28 11:46:29МКБ Юнионбанк АД
MKB YUnionbank AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ, БАНКАТА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ:1.ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 01.11.2009Г.-ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ.2.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, КРЕДИТНИ ПИСМА),ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.1;3.ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4.ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;5.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС:а)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ,ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8;б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНЕ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8;8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;9.ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10.КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И ДРУГИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;11.ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ФАКТОРИНГ);12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФИВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15.ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (БНБ).
2009-04-21 17:37:17МКБ Юнионбанк АД
MKB YUnionbank AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. ГЕН. Е. И. ТОТЛЕБЕН 30-32
2009-04-21 17:37:17МКБ Юнионбанк АД
MKB YUnionbank AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE ИЛИ ДPУГИ BЪЗCTAHOBИMИ CPEДCTBA И ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДPУГO ФИHAHCИPAHE ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; B ИЗПЪЛHEHИE ПPEДMETA HA CBOЯTA ДEЙHOCT, БAHKATA ИЗBЪPШBA И CЛEДHИTE TЪPГOBCKИ CДEЛKИ: ИЗBЪPШBAHE HA БEЗHAЛИЧHИ ПPEBOДИ И ДPУГИ ФOPMИ HA БEЗHAЛИЧHИ ПЛAЩAHИЯ KATO AKPEДИTИB И ИHKACO; ИЗДABAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE KATO EЛEKTPOHHИ ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ, ПЪTHИЧECKИ ЧEKOBE; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ДEЙHOCT KATO ДEПOЗИTAPHA ИЛИ ПOПEЧИTEЛCKA ИHCTИTУЦИЯ; ИЗBЪPШBAHE HA ПAPИЧHИ ПPEBOДИ ИЗBЪH CЛУЧAИTE ПO T.1; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ CЪC: A/ ИHCTPУMEHTИ HA ПAPИЧHИЯ ПAЗAP - ЧEKOBE, MEHИTEЛHИЦИ, ДEПOЗИTHИ CEPTИФИKATИ И ДPУГИ; Б/ ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA И БЛAГOPOДHИ METAЛИ; B/ ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ, OПЦИИ, ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ, KAKTO И ДPУГИ ДEPИBATHИ ИHCTPУMEHTИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C ПPEXBЪPЛЯEMИ ЦEHHИ KHИЖA, УЧACTИE B EMИCИИ HA ЦEHHИ KHИЖA, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.54, AЛ.2 И 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOTO ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA; ФИHAHCOBO БPOKEPCTBO; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; OTДABAHE ПOД HAEM HA CEЙФOBE; CЪБИPAHE, ПPEДOCTABЯHE HA ИHФOPMAЦИЯ И PEФEPEHЦИИ OTHOCHO KPEДИTOCПOCOБHOCTTA HA KЛИEHTИ; ДPУГИ ПOДOБHИ ДEЙHOCTИ, OПPEДEЛEHИ C HAPEДБA HA БЪЛГAPCKA HAPOДHA БAHKA /БHБ/.
2009-01-05 10:50:36ШАНДОР САЛАЙ
SHANDOR SALAY
Supervisor
2008-05-12 14:37:27АКОШ БАРТА
AKOSH BARTA
Supervisor
2008-05-12 14:37:27НИЙЛ АНТЪНИ УОТСЪН
NIYL ANTANI UOTSAN
Supervisor
2008-03-05 17:58:32ЮЛИЯ ТОДОРОВА ХАДИ, ; РАДОСЛАВ СИМЕОНОВ ВЕЛКОВ
YULIYA TODOROVA HADI, ; RADOSLAV SIMEONOV VELKOV
BranchManagers
2008-02-15 09:53:22МКБ Юнионбанк
MKB YUnionbank
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-15 09:53:22МКБ Юнионбанк АД
MKB YUnionbank AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ГЕН.Е.И.ТОТЛЕБЕН 30-32
2008-02-15 09:53:22МКБ Юнионбанк АД
MKB YUnionbank AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE ИЛИ ДPУГИ BЬЗCTAHOBИMИ CPEДCTBA И ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДPУГO ФИHAHCИPAHE ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; B ИЗПЪЛHEHИE ПPEДMETA HA CBOЯTA ДEЙHOCT, БAHKATA ИЗBЪPШBA И CЛEДHИTE TЪPГOBCKИ CДEЛKИ: ИЗBЪPШBAHE HA БEЗHAЛИЧHИ ПPEBOДИ И ДPУГИ ФOPMИ HA БEЗHAЛИЧHИ ПЛAЩAHИЯ KATO AKPEДИTИB И ИHKACO; ИЗДABAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE KATO EЛEKTPOHHИ ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ, ПЪTHИЧECKИ ЧEKOBE; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ДEЙHOCT KATO ДEПOЗИTAPHA ИЛИ ПOПEЧИTEЛCKA ИHCTИTУЦИЯ; ИЗBЪPШBAHE HA ПAPИЧHИ ПPEBOДИ ИЗBЪH CЛУЧAИTE ПO T.1; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ CЬC: A/ ИHCTPУMEHTИ HA ПAPИЧHИЯ ПAЗAP - ЧEKOBE, MEHИTEЛHИЦИ, ДEПOЗИTHИ CEPTИФИKATИ И ДPУГИ; Б/ ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA И БЛAГOPOДHИ METAЛИ; B/ ФИHAHCOBИ ФЮЧЬPCИ, OПЦИИ, ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ, KAKTO И ДPУГИ ДEPИBATHИ ИHCTPУMEHTИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C ПPEXBЪPЛЯEMИ ЦEHHИ KHИЖA, УЧACTИE B EMИCИИ HA ЦEHHИ KHИЖA, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.54, AЛ.2 И 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOTO ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA; ФИHAHCOBO БPOKEPCTBO; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЬБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; OTДABAHE ПOД HAEM HA CEЙФOBE; CЪБИPAHE, ПPEДOCTABЯHE HA ИHФOPMAЦИЯ И PEФEPEHЦИИ OTHOCHO KPEДИTOCПOCOБHOCTTA HA KЛИEHTИ; ДPУГИ ПOДOБHИ ДEЙHOCTИ, OПPEДEЛEHИ C HAPEДБA HA БЬЛГAPCKA HAPOДHA БAHKA /БHБ/.
2008-02-15 09:53:22РАДОСЛАВ СИМЕОНОВ ВЕЛКОВ
RADOSLAV SIMEONOV VELKOV
Representative
2008-02-15 09:53:22МАРИЯ ДИМОВА ИЛИЕВА
MARIYA DIMOVA ILIEVA
Representative
2008-02-15 09:53:22АННА ИВАНОВА АСПАРУХОВА
ANNA IVANOVA ASPARUHOVA
Representative
2008-02-15 09:53:22ДОРЧО ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ
DORCHO DIMITROV ILCHEV
Representative
2008-02-15 09:53:22ЧЕРФАЛВИ ПЕТЕР АРПАД
CHERFALVI PETER ARPAD
Representative
2008-02-15 09:53:22АННА ИВАНОВА АСПАРУХОВА
ANNA IVANOVA ASPARUHOVA
BoardManager2
2008-02-15 09:53:22МАРИЯ ДИМОВА ИЛИЕВА
MARIYA DIMOVA ILIEVA
BoardManager2
2008-02-15 09:53:22РАДОСЛАВ СИМЕОНОВ ВЕЛКОВ
RADOSLAV SIMEONOV VELKOV
BoardManager2
2008-02-15 09:53:22ДОРЧО ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ
DORCHO DIMITROV ILCHEV
BoardManager2
2008-02-15 09:53:22ЧЕРФАЛВИ ПЕТЕР АРПАД
CHERFALVI PETER ARPAD
BoardManager2
2008-02-15 09:53:22ТАМАШ ЕРДЕЙ
TAMASH ERDEY
Supervisor
2008-02-15 09:53:22ИМРЕ ЕНДРЕ БАЛОГ
IMRE ENDRE BALOG
Supervisor
2008-02-15 09:53:22ГЕРХАРД ГРИБКОВСКИ
GERHARD GRIBKOVSKI
Supervisor
2008-02-15 09:53:22ИВАН ТОТЕВ РАДЕВ
IVAN TOTEV RADEV
Supervisor
2008-02-15 09:53:22ЕМАНУИЛ ЯНКОВ МАНОЛОВ
EMANUIL YANKOV MANOLOV
Supervisor
2008-02-15 09:53:22МКБ Юнионбанк АД
MKB YUnionbank AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата МКБ Юнионбанк MKB YUnionbank (ЕИК: 831596033)
Check other registries about the company МКБ Юнионбанк MKB YUnionbank (ID: 831596033)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: