РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/
ЕИК/ID: 831558413

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ (ЕИК: 831558413)
Events with persons connected to the company RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ (ID: 831558413)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831558413)
Към 2019-06-21 01:14:34 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-21 01:14:34 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 26 обществени поръчки за 26 284 223,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е бенефициент на 2 проект(а) за европейски фондове за 217 272,00 лв.
  The company is EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-06-01 17:49:55Добромир Славов Добрев
Dobromir Slavov Dobrev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-06-22 08:29:15Роберт Вагенлайтнер
Robert Vagenlaytner
АВСТРИЯSupervisor
2017-06-22 08:29:15Герда Лотерсбергер-Рошиц
Gerda Lotersberger-Roshits
АВСТРИЯSupervisor
2017-06-22 08:29:15Мартин Грюл
Martin Gryul
АВСТРИЯSupervisor
2017-01-09 17:04:51Недялко Великов Михайлов
Nedyalko Velikov Mihaylov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-01-09 17:04:51Недялко Великов Михайлов
Nedyalko Velikov Mihaylov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-01-27 15:34:50Мартин Йозеф Питлик
Martin Yozef Pitlik
ГЕРМАНИЯRepresentative
2015-01-27 15:34:50Мартин Йозеф Питлик
Martin Yozef Pitlik
ГЕРМАНИЯBoardManager2
2015-01-14 10:10:29РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Експо 2000, бул. Никола Вапцаров 55
2014-08-07 17:26:05Моника Рух
Monika Ruh
АВСТРИЯRepresentative
2014-08-07 17:26:05Моника Рух
Monika Ruh
АВСТРИЯBoardManager2
2014-05-27 11:08:34ХЕЛМУТ БРАЙТ
HELMUT BRAYT
АВСТРИЯSupervisor
2013-10-18 10:45:20МИХАИЛ ТАНЕВ ПЕТКОВ
MIHAIL TANEV PETKOV
Procurators
2013-09-16 15:33:34МИХАИЛ ТАНЕВ ПЕТКОВ
MIHAIL TANEV PETKOV
Procurators
2013-07-03 15:13:51Оливер Рьогл
Oliver Rxogl
АВСТРИЯRepresentative
2013-07-03 15:13:51Оливер Рьогл
Oliver Rxogl
АВСТРИЯBoardManager2
2013-03-25 16:18:20Добромир Славов Добрев
Dobromir Slavov Dobrev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-02-18 16:46:55МИХАИЛ ТАНЕВ ПЕТКОВ
MIHAIL TANEV PETKOV
Procurators
2012-08-23 16:51:05КУРТ БРУКНЕР
KURT BRUKNER
АВСТРИЯSupervisor
2012-07-05 12:17:50РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.ГОГОЛ 18-20
2012-07-05 12:17:50Райфайзен СЕЕ Регион Холдинг ГмбХ
Rayfayzen SEE Region Holding GmbH
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2011-07-26 11:08:14МОНИКА ФЮРНЗИН
MONIKA FYURNZIN
АВСТРИЯRepresentative
2011-07-26 11:08:14МОНИКА ФЮРНЗИН
MONIKA FYURNZIN
АВСТРИЯBoardManager2
2011-03-10 15:07:09КЛЕМЕНС ХАЛЕР
KLEMENS HALER
АВСТРИЯSupervisor
2010-11-11 16:18:55ХУБЕРТ ФИГЛ
HUBERT FIGL
АВСТРИЯSupervisor
2010-11-11 16:18:55ПОУЛ АЛАН КОХЕР
POUL ALAN KOHER
АВСТРИЯSupervisor
2010-11-11 16:18:55ЙОЗЕФ ЕБЕРЛЕ
YOZEF EBERLE
АВСТРИЯSupervisor
2010-11-11 16:18:55ФЕРЕНЦ БЕРШАН
FERENTS BERSHAN
УНГАРИЯSupervisor
2010-11-11 16:18:55РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АГ
RAYFAYZEN BANK INTERNESHANAL AG
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2009-12-04 11:46:43РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
SubjectOfActivity
(1) РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК. (2) РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ : 1. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМРИ 2009 Г.-ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;2.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА),ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.1 ПО-ГОРЕ 3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С : а) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР – ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ,ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8 ПО-ДОЛУ; б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; в) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8 ПО ДОЛУ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; 9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ; 11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, (ФАКТОРИНГ); 12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (БНБ).
2009-03-24 10:44:09РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
SubjectOfActivity
(1) РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК. (2) РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ : 1. ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; 2. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; 3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 5. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 1; 6. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С : а) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР – ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; в) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; 10. ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО; 11. КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПРОТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; 12. ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ); 13. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 14. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 15. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
2008-05-07 08:58:40МИХАИЛ ТАНЕВ ПЕТКОВ
MIHAIL TANEV PETKOV
Procurators
2008-03-11 11:44:59НАДЕЖДА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
NADEZHDA ILIEVA MIHAYLOVA
Procurators
2008-02-15 15:23:20РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-15 15:23:20РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.ГОГОЛ 18-20
2008-02-15 15:23:20РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ИЗПOЛЗBAHE HA ПPИBЛEЧEHИTE CPEДCTBA ЗA ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ И ЗA ИHBECTИЦИИ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИCИ HA ЗAПOBEД; CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE И C БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ИHBECTИЦИOHHИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ: ПPИEMAHE И ПPEДABAHE HA HAPEЖДAHИЯ BЬB BPЬЗKA C ЦEHHИ KHИЖA, BKЛЮЧИTEЛHO ПOCPEДHИЧECTBO ПPИ CKЛЮЧBAHE HA CДEЛKИ BЬB BPЬЗKA C ЦEHHИ KHИЖA; ИЗПЬЛHEHИE HA HAPEЖДAHИЯ ЗA ПOKУПKA ИЛИ ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ; CДEЛKИ ЗA COБCTBEHA CMETKA C ЦEHHИ KHИЖA; УПPABЛEHИE, B CЬOTBETCTBИE CЬC CKЛЮЧEH C KЛИEHTA ДOГOBOP, HA ИHДИBИДУAЛEH ПOPTФEЙЛ, BKЛЮЧBAЩ ЦEHHИ KHИЖA, ПO COБCTBEHA ПPEЦEHKA БEЗ CПEЦИAЛHИ HAPEЖДAHИЯ HA KЛИEHTA; ПPEДOCTABЯHE HA ИHДИBИДУAЛHИ ИHBECTИЦИOHHИ KOHCУЛTAЦИИ HA KЛИEHT, ПO COБCTBEHA ИHИЦИATИBA ИЛИ ПO ИCKAHE HA KЛИEHTA, ПO OTHOШEHИE HA EДHA ИЛИ ПOBEЧE CДEЛKИ, CBЬPЗAHИ C ЦEHHИ KHИЖA; ПOEMAHE HA EMИCИИ ЦEHHИ KHИЖA И/ИЛИ ПPEДЛAГAHE ЗA ПЬPBOHAЧAЛHA ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA ПPИ УCЛOBИЯTA HA БEЗУCЛOBHO И HEOTMEHИMO ЗAДЬЛЖEHИE ЗA ЗAПИCBAHE/ПPИДOБИBAHE HA ЦEHHИTE KHИЖA ЗA COБCTBEHA CMETKA, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ CBЬPЗAHИ C TAЗИ ДEЙHOCT; ПPEДЛAГAHE ЗA ПЬPBOHAЧAЛHA ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA БEЗ БEЗУCЛOBHO И HEOTMEHИMO ЗAДЬЛЖEHИE ЗA ПPИДOБИBAHE HA ЦEHHИTE KHИЖA ЗA COБCTBEHA CMETKA, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ, CBЬPЗAHИ C TAЗИ ДEЙHOCT; ПPИ УCЛOBИЯ, PEД И OГPAHИЧEHИЯ, CЬГЛACHO ДEЙCTBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO. ДOПЬЛHИTEЛHИ УCЛУГИ KATO ИHBECTИЦИOHEH ПOCPEДHИK: CЬXPAHЯBAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA ЦEHHИ KHИЖA ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ, BKЛЮЧИTEЛHO ПOПEЧИTEЛCKA ДEЙHOCT /ДЬPЖAHE HA ЦEHHИ KHИЖA И HA ПAPИ HA KЛИEHTИ B ДEПOЗИTAPHA ИHCTИTУЦИЯ/ И CBЬPЗAHИTE C HEЯ УCЛУГИ KATO УПPABЛEHИE HA ПOCTЬПИЛИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA/ПPEДOCTABEHИTE OБEЗПEЧEHИЯ; ПPEДOCTABЯHE HA ЗAEMИ ЗA ИЗBЬPШBAHE HA CДEЛKИ C ЦEHHИ KHИЖA; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHATA CTPATEГИЯ И CBЬPЗAHИ C TOBA BЬПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, CBЬPЗAHИ CЬC CЛИBAHИЯ И ПOKУПKA HA ПPEДПPИЯTИЯ; CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE, BЬB BPЬЗKA C ПPEДOCTABЯHИ ИHBECTИЦИOHHИ УCЛУГИ; ИHBECTИЦИOHHИ ИЗCЛEДBAHИЯ И ФИHAHCOBИ AHAЛИЗИ ИЛИ ДPУГИ ФOPMИ HA OБЩИ ПPEПOPЬKИ, CBЬPЗAHИ CЬC CДEЛKИ C ЦEHHИ KHИЖA. ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗBЬPШBAHE HA OПEPAЦИИ ПO БEЗKACOBИ ПЛAЩAHИЯ И KЛИPИHГ HA ЧEKOBИ CMETKИ HA ДPУГИ ЛИЦA; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ И ПOEMAHETO HA PИCKA OT CЬБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ИЗДABAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA EЛEKTPOHHИ ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ ПO CMИCЬЛA HA ЗAKOHA ЗA ПAPИЧHИTE ПPEBOДИ, EЛEKTPOHHИTE ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ И ПЛATEЖHИTE CИCTEMИ; CДEЛKИ C: A/ФИHAHCOBИ ФЮЧЬPCИ И OПЦИИ; Б/ИHCTPУMEHTИ, CBЬPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ; ПPEДOCTABЯHE HA БAHKOBИ KACETИ; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЬPЗAHИ C TOBA BЬПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИE; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ.
2008-02-15 15:23:20ЦЕНКА КАЛЧЕВА ПЕТКОВА
TSENKA KALCHEVA PETKOVA
Representative
2008-02-15 15:23:20ЕВЕЛИНА МИЛТЕНОВА ВЕЛИКОВА
EVELINA MILTENOVA VELIKOVA
Representative
2008-02-15 15:23:20АНИ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
ANI VASILEVA ANGELOVA
Representative
2008-02-15 15:23:20МОМЧИЛ ИВАНОВ АНДРЕЕВ
MOMCHIL IVANOV ANDREEV
Representative
2008-02-15 15:23:20МОМЧИЛ ИВАНОВ АНДРЕЕВ
MOMCHIL IVANOV ANDREEV
BoardManager2
2008-02-15 15:23:20ЕВЕЛИНА МИЛТЕНОВА ВЕЛИКОВА
EVELINA MILTENOVA VELIKOVA
BoardManager2
2008-02-15 15:23:20ЦЕНКА КАЛЧЕВА ПЕТКОВА
TSENKA KALCHEVA PETKOVA
BoardManager2
2008-02-15 15:23:20АНИ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
ANI VASILEVA ANGELOVA
BoardManager2
2008-02-15 15:23:20НАДЕЖДА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
NADEZHDA ILIEVA MIHAYLOVA
BoardManager2
2008-02-15 15:23:20ХЕРБЕРТ СТЕПИЧ,австрийски гражданин
HERBERT STEPICH,avstriyski grazhdanin
Supervisor
2008-02-15 15:23:20ХАИНЦ ХЬОДЛ, австрийски гражданин
HAINTS HXODL, avstriyski grazhdanin
Supervisor
2008-02-15 15:23:20ПЕТЕР ЛЕНКХ, австрийски гражданин
PETER LENKH, avstriyski grazhdanin
Supervisor
2008-02-15 15:23:20РАЙФАЙЗЕН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БАНК-ХОЛДИНГ АГ,ВИЕНА
RAYFAYZEN INTERNESHANAL BANK-HOLDING AG,VIENA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ (ЕИК: 831558413)
Check other registries about the company РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ (ID: 831558413)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: