АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ ALIANTS BANK BALGARIYA
ЕИК/ID: 128001319

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 128001319)
Events with persons connected to the company ALIANTS BANK BALGARIYA (ID: 128001319)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 128001319)
Към 2019-05-23 12:32:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-05-23 12:32:36 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 4 обществени поръчки за 536 831,31 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни за дългове към НАП (към 28.02.2018). The company is not tax office debtor (as of 28.02.2018).
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-13 18:37:30Христина Маринова Марценкова
Hristina Marinova Martsenkova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-13 14:20:19Александър Проценко
Aleksandar Protsenko
ГЕРМАНИЯBoardManager2
2017-11-10 15:04:46Ивайло Стоянов Стоянов
Ivaylo Stoyanov Stoyanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-07-05 12:56:00АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
ALIANTS BANK BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
/1/. БАНКАТА е кредитна институция, която извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск./2/. БАНКАТА извършва и следните дейности, включени в нейния лиценз:1. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1;3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна или попечителска институция;5. (отм.28.08.2009г.) 6. финансов лизинг;7. гаранционни сделки;8. (изм.15.06.2017г.) търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 9. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и ал.3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;10. (изм.28.08.2009г.) парично брокерство;11. (изм.28.08.2009г., отм.15.06.2017.) 12. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);13. придобиване и управление на дялови участия;14. отдаване под наем на сейфове;15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ)./3/ БАНКАТА може да извършва по занятие други търговски сделки, извън посочените в чл.2, ал.1 и ал.2 на Закона за кредитните институции, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на нейната дейност или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити. Банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги./4/ (отм.28.08.2009г., нова 28.08.2009г.) Лицензът за БАНКАТА дава право за осъществяване на посредничество при предоставяне на услугите, за които БАНКАТА е лицензирана, както и на дейност като застрахователен агент и осигурителен посредник.
2017-02-13 12:48:59Валтер Липолис
Valter Lipolis
ИТАЛИЯSupervisor
2016-12-20 16:01:07Христина Маринова Марценкова
Hristina Marinova Martsenkova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-12-18 16:15:00ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЗАМАНОВ
GEORGI KOSTADINOV ZAMANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-12-18 16:15:00ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЗАМАНОВ
GEORGI KOSTADINOV ZAMANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-15 18:11:48Кай Мюлер
Kay Myuler
ГЕРМАНИЯSupervisor
2014-04-08 16:37:39Петер Кешбенедек
Peter Keshbenedek
УНГАРИЯSupervisor
2014-04-08 16:37:39Райнер Франц
Rayner Frants
АВСТРИЯSupervisor
2012-03-15 11:01:19Михаел Ерншпергер
Mihael Ernshperger
ГЕРМАНИЯSupervisor
2012-03-15 11:01:19Рос Леки
Ros Leki
САЩSupervisor
2012-03-15 11:01:19Реймънд Сиймър
Reymand Siymar
ВЕЛИКОБРИТАНИЯSupervisor
2011-12-07 17:23:38Кристоф Плейн
Kristof Pleyn
ГЕРМАНИЯSupervisor
2011-12-07 17:23:38Димитър Георгиев Желев
Dimitar Georgiev ZHelev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-12-07 10:32:13Никола Христов Бакалов
Nikola Hristov Bakalov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-07 10:32:13Никола Христов Бакалов
Nikola Hristov Bakalov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-03-14 19:17:18Мариета Василева Петрова
Marieta Vasileva Petrova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-03-14 19:17:18Камелия Георгиева Гюлева
Kameliya Georgieva Gyuleva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-02-02 17:29:05Росен Стоядинов Станимиров
Rosen Stoyadinov Stanimirov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-02 17:29:05Росен Стоядинов Станимиров
Rosen Stoyadinov Stanimirov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-12-01 12:57:35АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
ALIANTS BANK BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
1.Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.2.Извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009г.-извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;3.Издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;4.Приемане на ценности на депозит;5.Дейност като депозитарна или попечителска институция;6.Финансов лизинг;7.Гаранционни сделки;8.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с:а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.9;б) чуждестранна валута и благородни метали;в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.9;9.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;10.Парично брокерство11.Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;12.Придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);13.Придобиване и управление на дялови участия;14.Отдаване под наем на сейфове;15.Събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;16.Други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).
2009-03-20 16:17:25АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
ALIANTS BANK BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 бул. МАРИЯ ЛУИЗА 79
2008-10-08 11:08:08ОРЛИН ЦЕНКОВ ПЕНЕВ
ORLIN TSENKOV PENEV
Procurators
2008-05-30 15:39:48АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
ALIANTS BANK BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК, КАКТО И СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В НЕЙНИЯ ЛИЦЕНЗ: 1.ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИФ И ИНКАСО; 2. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; 3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 5. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО Т.1; 6.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 7.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: а| ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; б| ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; в| ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗППЦК; 10. ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО; 11. КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; 12. ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗИМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/; 13. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 14. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 15. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16.ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
2008-04-10 10:30:46ГЕОРГИ ЯНЧЕВ МОМЧИЛОВ
GEORGI YANCHEV MOMCHILOV
Supervisor
2008-02-11 14:51:25ДОРЧО ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ
DORCHO DIMITROV ILCHEV
Representative
2008-02-11 14:51:25ДОРЧО ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ
DORCHO DIMITROV ILCHEV
BoardManager2
2008-01-14 09:31:13АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
ALIANTS BANK BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-14 09:31:13АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
ALIANTS BANK BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 бул. МАРИЯ ЛУИЗА 79
2008-01-14 09:31:13АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
ALIANTS BANK BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск, в изпълнение предмета на своята дейност, банката извършва и следните търговски сделки : покупка на менителници и записи на заповед; сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали; приемане на ценности в депозит; сделки по чл.54,ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа; гаранционни сделки; извършване на операции по безкасови плашания и клиринг на чекови сметки на други лица; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинг/; финансов лизинг; издаване и управление на банкови карти; сделки с : финансови фючърси и опции; инструменти , свързани с валутни курсове и лихвени проценти; предоставяне на банкови касетки; придобиване и управление на дялови участия; консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с товавъпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие; консултации относно портфейлни инвестиции; банката може да извършва по занятие други търговски сделки, извън посочените в чл.1, ал.1 и ал.2 от Закона за банките, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на нейната дейност или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити.
2008-01-14 09:31:13ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ
DIMITAR GEORGIEV ZHELEV
Representative
2008-01-14 09:31:13СВЕТОСЛАВ ВЕЛЕСЛАВОВ ГАВРИЙСКИ
SVETOSLAV VELESLAVOV GAVRIYSKI
Representative
2008-01-14 09:31:13Георги Янчев Момчилов
Georgi YAnchev Momchilov
Representative
2008-01-14 09:31:13ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
GALYA DIMITROVA DIMITROVA
Representative
2008-01-14 09:31:13СВЕТОСЛАВ ВЕЛЕСЛАВОВ ГАВРИЙСКИ
SVETOSLAV VELESLAVOV GAVRIYSKI
BoardManager2
2008-01-14 09:31:13ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ
DIMITAR GEORGIEV ZHELEV
BoardManager2
2008-01-14 09:31:13ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
GALYA DIMITROVA DIMITROVA
BoardManager2
2008-01-14 09:31:13Христо |Борисов Бабев
Hristo |Borisov Babev
BoardManager2
2008-01-14 09:31:13ГЕОРГИ ЯНЧЕВ МОМЧИЛОВ
GEORGI YANCHEV MOMCHILOV
BoardManager2
2008-01-14 09:31:13ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГАВРИЛОВ
EMIL DIMITROV GAVRILOV
Supervisor
2008-01-14 09:31:13МАКСИМ СТАНЕВ СИРАКОВ
MAKSIM STANEV SIRAKOV
Supervisor
2008-01-14 09:31:13СОФИЯ КАМЕНОВА ХРИСТОВА
SOFIYA KAMENOVA HRISTOVA
Supervisor
2008-01-14 09:31:13РАДКА СТЕФАНОВА РЪСИНА
RADKA STEFANOVA RASINA
Supervisor
2008-01-14 09:31:13ТЕМЕНУГА НЕНОВА МАТРАКЧИЕВА
TEMENUGA NENOVA MATRAKCHIEVA
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ ALIANTS BANK BALGARIYA (ЕИК: 128001319)
Check other registries about the company АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ ALIANTS BANK BALGARIYA (ID: 128001319)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: