ТЪРГОВСКА БАНКА Д TARGOVSKA BANKA D
ЕИК/ID: 121884560

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ТЪРГОВСКА БАНКА Д (ЕИК: 121884560)
Events with persons connected to the company TARGOVSKA BANKA D (ID: 121884560)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121884560)
Към 2019-07-20 23:54:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-07-20 23:54:46 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 16 обществени поръчки за 19 187 472,61 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-20 15:33:32ФУАТ ГЮВЕН
FUAT GYUVEN
ТУРЦИЯSupervisor
2017-11-17 14:50:53ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
TARGOVSKA BANKA D AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Ген. Тотлебен 8
2017-11-01 16:11:17ЗАХАРИ ДИМИТРОВ АЛИПИЕВ
ZAHARI DIMITROV ALIPIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-11-01 16:11:17ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА БОРИСОВА
VALENTINA DIMITROVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-04-23 15:44:24ФУАТ ГЮВЕН
FUAT GYUVEN
SoleCapitalOwner
2014-04-11 15:06:30МАРТИН ЕМИЛОВ ГАНЧЕВ
MARTIN EMILOV GANCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-04-11 15:06:30МАРТИН ЕМИЛОВ ГАНЧЕВ
MARTIN EMILOV GANCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-11-26 16:44:47АННА ИВАНОВА АСПАРУХОВА
ANNA IVANOVA ASPARUHOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-11-26 16:44:47АННА ИВАНОВА АСПАРУХОВА
ANNA IVANOVA ASPARUHOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-09-27 10:09:52ПЛАМЕН ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
PLAMEN IVANOV DERMENDZHIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-08-16 14:16:49ГЪЛЪБИН НИКОЛОВ ГЪЛЪБОВ
GALABIN NIKOLOV GALABOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-08-16 14:16:49ГЪЛЪБИН НИКОЛОВ ГЪЛЪБОВ
GALABIN NIKOLOV GALABOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-06-03 13:38:38ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
TARGOVSKA BANKA D AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Ген. Тотлебен 8
2013-04-03 15:15:56ГЕРГАНА ЧАВДАРОВА БЕРЕМСКА - КАРАДЖОВА
GERGANA CHAVDAROVA BEREMSKA - KARADZHOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-01-24 16:00:32ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
TARGOVSKA BANKA D AD
SubjectOfActivity
Публично привличане на влогове или други възстановими средства, предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката ще извършва и изброените по-долу дейности:1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото дейността не е обхваната от т. 1 по-горе;3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна и попечителска институция;5. финансов лизинг;6. гаранционни сделки;7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с:а) инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 8 по-долу;б) чуждестранна валута и благородни метали;в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 8 по-долу;8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;9. парично брокерство;10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;11. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);12. издаване на електронни пари;13. придобиване и управление на дялови участия;14. отдаване под наем на сейфове;15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;16. други подобни дейности, определени с актовете на Българска народна банка.
2011-06-27 10:20:28ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
PLAMEN IVANOV PETROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-27 10:20:28АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ
ANGEL KIRILOV GEKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-27 10:20:28РАДКА БОНЕВА НИКОДИМОВА
RADKA BONEVA NIKODIMOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-27 10:20:28ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
PLAMEN IVANOV PETROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-27 10:20:28ГЕРГАНА ЧАВДАРОВА БЕРЕМСКА-КАРАДЖОВА
GERGANA CHAVDAROVA BEREMSKA-KARADZHOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-27 10:20:28АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ
ANGEL KIRILOV GEKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-27 10:20:28РАДКА БОНЕВА НИКОДИМОВА
RADKA BONEVA NIKODIMOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-27 10:20:28РУМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
RUMEN DIMITROV PETROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-11-12 12:00:09ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
TARGOVSKA BANKA D AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.бАНКАТА ЩЕ ИЗВЪРШВА И ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ДЕЙНОСТИ:1.ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009Г.-ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;2.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ДЕЙНОСТТА НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.1 ПО-ГОРЕ;3.ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4.ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА И ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;5.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С:а)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8 ПО-ДОЛУ;б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8 ПО-ДОЛУ;8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;9.ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10.КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;11.ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, (фАКТОРИНГ);12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15.ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
2009-01-06 14:34:54ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
PLAMEN IVANOV PETROV
Representative
2009-01-06 14:34:54РАДКА БОНЕВА НИКОДИМОВА
RADKA BONEVA NIKODIMOVA
Representative
2008-06-25 14:51:51ГЕРГАНА ЧАВДАРОВА БЕРЕМСКА-КАРАДЖОВА - ЧЛЕН НА УС
GERGANA CHAVDAROVA BEREMSKA-KARADZHOVA - CHLEN NA US
BoardManager2
2008-05-21 12:15:17ТЪРГОВСКА БАНКА Д
TARGOVSKA BANKA D
LegalForm
Акционерно дружество
2008-05-08 11:21:18ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
TARGOVSKA BANKA D AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА И ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕ НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ); ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ,ОПРЕДЕЛЕНИ С АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
2008-04-17 13:08:14ЕЛЕНКА ХАРИЗАНОВА МАНОВА
ELENKA HARIZANOVA MANOVA
Supervisor
2008-04-17 13:08:14СТОЯН ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
STOYAN ILIEV ALEKSANDROV
Supervisor
2008-04-17 13:08:14БАХАТИН ГЮРБЮЗ
BAHATIN GYURBYUZ
Supervisor
2008-04-17 13:08:14ВАЛЕРИ БОРИСОВ БОРИСОВ
VALERI BORISOV BORISOV
Supervisor
2008-04-17 13:08:14ЕМЕЛ ГЮВЕН
EMEL GYUVEN
Supervisor
2008-03-06 14:51:49ТЪРГОВСКА БАНКА Д
TARGOVSKA BANKA D
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-03-06 14:51:49ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
TARGOVSKA BANKA D AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 8
2008-03-06 14:51:49ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
TARGOVSKA BANKA D AD
SubjectOfActivity
публично привличане на влогове или други възтановими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо, както и извършване на други парични преводи; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове,; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна и попечителска институция; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с: а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и деруги; б)чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.54, ал.2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания(факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособноста на клиенти; други подобни дейности, определени с актовете на Българска народна банка.
2008-03-06 14:51:49РАДКА БОНЕВА НИКОДИМОВА
RADKA BONEVA NIKODIMOVA
Representative
2008-03-06 14:51:49ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
PLAMEN IVANOV PETROV
Representative
2008-03-06 14:51:49РУМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
RUMEN DIMITROV PETROV
Representative
2008-03-06 14:51:49МЮМТАЗ МАЛИК АЪМ
MYUMTAZ MALIK AAM
Representative
2008-03-06 14:51:49РАДКА БОНЕВА НИКОДИМОВА
RADKA BONEVA NIKODIMOVA
BoardManager2
2008-03-06 14:51:49ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
PLAMEN IVANOV PETROV
BoardManager2
2008-03-06 14:51:49РУМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
RUMEN DIMITROV PETROV
BoardManager2
2008-03-06 14:51:49МЮМТАЗ МАЛИК АЪМ
MYUMTAZ MALIK AAM
BoardManager2
2008-03-06 14:51:49СТОЯН ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
STOYAN ILIEV ALEKSANDROV
Supervisor
2008-03-06 14:51:49ЕЛЕНКА ХАРИЗАНОВА МАНОВА
ELENKA HARIZANOVA MANOVA
Supervisor
2008-03-06 14:51:49ЕМЕЛ ГЮВЕН
EMEL GYUVEN
Supervisor
2008-03-06 14:51:49БЕХАТИН ГЮРБЮЗ
BEHATIN GYURBYUZ
Supervisor
2008-03-06 14:51:49ФУАТ ГЮВЕН
FUAT GYUVEN
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТЪРГОВСКА БАНКА Д TARGOVSKA BANKA D (ЕИК: 121884560)
Check other registries about the company ТЪРГОВСКА БАНКА Д TARGOVSKA BANKA D (ID: 121884560)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: