ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM
ЕИК/ID: 040534040

Данни от Data from opendata.government.bg
за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Последни статии в Биволъ


Начало First || Помощ Help
Търсачките на Биволъ са безплатни и отворени за всеки. За да помогнете на екипа ни вземете достъп до Архивите на Биволъ.

От България:

 • Изпратете 1,2 лв. с код BIVOL на номер 1851
 • Изпратете 2,4 лв. с код BIVOL на номер 1092
 • Изпратете 4,8 лв. с код BIVOL на номер 1094
 • Изпратете 12 лв. с два смс-а с код BIVOL на номер 1096
Сумите са с включен ДДС.

От чужбина: Кликнете на бутона, изпратете СМС за около 2 евро и получете достъп до Архивите на Биволъ: Mobile Payments by Fortumo

Събития с лица свързани с компанията ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ (ЕИК: 040534040)
Events with persons connected to the company CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM (ID: 040534040)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 040534040)
Към 2019-06-26 08:29:52 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-06-26 08:29:52 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициент на европейски фондове
  No data about EU funds recipient.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-04 12:31:43ТЕКСИМ БАНК АД
TEKSIM BANK AD
SubjectOfActivity
1.Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;2.извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;3.издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2;4.приемане на ценности на депозит;5.дейност като депозитарна или попечителска институция;6.финансов лизинг;7.гаранционни сделки;8.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;9.предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;10.парично брокерство;11.придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);12.издаване на електронни пари;13.придобиване и управление на дялови участия;14.отдаване под наем на сейфове;15.събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;16. други подобни дейности, определени с наредба на Българска народна банка.
2016-07-07 17:14:38ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА КЪНЧЕВА - ШАБАН
IVELINA KANCHEVA KANCHEVA - SHABAN
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-05-31 15:49:12ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ
VESELIN RAYCHEV MOROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-05-31 15:49:12ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
PETAR GEORGIEV HRISTOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-06-30 12:38:07Димитър Илиев Жилев
Dimitar Iliev ZHilev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-03-27 12:03:50Темелко Валентинов Стойчев
Temelko Valentinov Stoychev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-03-27 12:03:50Темелко Валентинов Стойчев
Temelko Valentinov Stoychev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-02-10 16:37:20Ивайло Лазаров Дончев
Ivaylo Lazarov Donchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-02-10 16:37:20Ивайло Лазаров Дончев
Ivaylo Lazarov Donchev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-07-11 13:16:06ТЕКСИМ БАНК АД
TEKSIM BANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Тодор Александров 141
2011-06-24 16:18:53КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЖИЛОВ
KRASIMIR GEORGIEV ZHILOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-24 16:18:53ИГЛИКА ДИМИТРОВА ЛОГОФЕТОВА
IGLIKA DIMITROVA LOGOFETOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-24 16:18:53РУМЯНА СТОИЛОВА РУСКОВА
RUMYANA STOILOVA RUSKOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-24 16:18:53МАДЛЕНА ДИМОВА ДИМОВА
MADLENA DIMOVA DIMOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-24 16:18:53АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ
ANATOLIY METODIEV VELICHKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-24 16:18:53КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЖИЛОВ
KRASIMIR GEORGIEV ZHILOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-24 16:18:53МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
MILEN GEORGIEV MARKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-24 16:18:53ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
PAVLINA GEORGIEVA NAYDENOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-24 16:18:53АПОСТОЛ ЛЪЧЕЗАРОВ АПОСТОЛОВ
APOSTOL LACHEZAROV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-24 16:18:53ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ АД
CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM AD
SubjectOfActivity
1. ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК. 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ / ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА/, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;5. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;6. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС:А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9;Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9;9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА,УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;10. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;11. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;12. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ);13. ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;14. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;15. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;16. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НАКЛИЕНТИ;17. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
2010-06-15 11:43:54ДОЧО ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ
DOCHO GEORGIEV KARAIVANOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-05-26 13:58:59ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ АД
CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009Г. -ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА /ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА/, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА СЪС: ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.10; ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА ИБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.10; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЯ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСТНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСТНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ПРИДОБИВАНИЯ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ФАКТОРИНГ); ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСТНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
2008-04-24 15:39:14ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ АД
CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРЕНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 2; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А/ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б/ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В/ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ / ФАКТОРИНГ /; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
2008-02-28 17:38:23ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ
CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-28 17:38:23ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ АД
CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 МАРИЯ ЛУИЗА 107
2008-02-28 17:38:23ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ АД
CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE ИЛИ ДPУГИ BЬЗCTAHOBИMИ CPEДCTBA И ПPEДOCTABЯ KPEДИTИ ИЛИ ДPУГO ФИHAHCИPAHE ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ИЗBЬPШBAHE HA БEЗHAЛИЧHИ ПPEBOДИ И ДPУГИ ФOPMИ HA БEЗHAЛИЧHИ ПЛAЩAHИЯ KATO AKPEДИTИB И ИHKACO; ИЗДABAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE KATO EЛEKTPOHHИ ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ, ПЬTHИЧECKИ ЧEKOBE; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ДEЙHOCT KATO ДEПOЗИTAPHA ИЛИ ПOПEЧИTEЛCKA ИHCTИTУЦИЯ; ИЗBЬPШBAHE HA ПAPИЧHИ ПPEBOДИ ИЗBЬH CЛУЧAИTE ПO T.2; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; TЬPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ CЬC: A/ ИHCTPУMEHTИ HA ПAPИЧHИЯ ПAЗAP - ЧEKOBE, MEHИTEЛHИЦИ, ДEПOЗИTHИ CEPTИФИKATИ И ДPУГИ; Б/ ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA И БЛAГOPOДHИ METAЛИ; B/ ФИHAHCOBИ ФЮЧЬPCИ, OПЦИИ, ИHCTPУMEHTИ, CBЬPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ, KAKTO И ДPУГИ ДEPИBATHИ ИHCTPУMEHTИ; TЬPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C ПPEXBЬPЛЯEMИ ЦEHHИ KHИЖA, УЧACTИE B EMИCИИ HA ЦEHHИ KHИЖA, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.54, AЛ.2 И 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOTO ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA; ФИHAHCOBO БPOKEPCTBO; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЬБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; OTДABAHE ПOД HAEM HA CEЙФOBE; CЬБИPAHE, ПPEДOCTABЯHE HA ИHФOPMAЦИЯ И PEФEPEHЦИИ OTHOCHO KPEДИTOCПOCOБHOCTTA HA KЛИEHTИ; ДPУГИ ПOДOБHИ ДEЙHOCTИ, OПPEДEЛEHИ C HAPEДБA HA БЬЛГAPCKA HAPOДHA БAHKA.
2008-02-28 17:38:23МАРИЯ ПЕТРОВА ВИДОЛОВА
MARIYA PETROVA VIDOLOVA
Representative
2008-02-28 17:38:23ЕЛЕНА БОРИСОВА ДЕЛЧЕВА
ELENA BORISOVA DELCHEVA
Representative
2008-02-28 17:38:23РУМЕН ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ
RUMEN EMILOV VASILEV
Representative
2008-02-28 17:38:23МАРИЯ ПЕТРОВА ВИДОЛОВА
MARIYA PETROVA VIDOLOVA
BoardManager2
2008-02-28 17:38:23ЕЛЕНА БОРИСОВА ДЕЛЧЕВА
ELENA BORISOVA DELCHEVA
BoardManager2
2008-02-28 17:38:23РУМЕН ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ
RUMEN EMILOV VASILEV
BoardManager2
2008-02-28 17:38:23РОСЕН ИВАНОВ ЧОБАНОВ
ROSEN IVANOV CHOBANOV
Supervisor
2008-02-28 17:38:23МАДЛЕНА ДИМОВА ДИМОВА
MADLENA DIMOVA DIMOVA
Supervisor
2008-02-28 17:38:23МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
MARIETA GEORGIEVA NAYDENOVA
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM (ЕИК: 040534040)
Check other registries about the company ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА ТЕКСИМ CHASTNA PREDPRIEMACHESKA BANKA TEKSIM (ID: 040534040)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: